การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี งปม.2555

  1. เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทบรายเดือนให้กับผู้เกษียณอายุปกติ / เกษียณก่อนกำหนด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 และถึงแก่กรรม ที่ต้องได้รับเงินตกเบิกให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2554
  2. เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทบรายเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจ ลงนามคำลังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 ทุกวิทยฐานะ

2.1  เบิกเงินวิทยุฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนประจำเดือนตามวิทยุฐานะ ที่ได้รับ เป็นเดือน ๆ ก่อน โดยให้เบิกได้พงแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 2.2  สำหรับเงินตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ให้เบิกจ่ายได้ไนเดือนมีนาคม 2555 หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้แล้ว โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และได้เบิกจ่ายเงินสำหรับวิทยฐานะ ที่ได้รับอยู่เดิมไปแล้ว ต้องได้รับเงินตกเบิกให้เบิกเฉพาะส่วนที่ต้องเบิกเพิ่ม

สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะที่ผู้นี้อำนาจลงนามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา ให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อนจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไต้รับงบประมาณ และจะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทราบต่อไป

อนึ่ง หากมีบางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหรือโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ได้เบิกจ่าย เงินวิทยุฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนรายใหม่ โดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้งดเบิกจ่าย เนื่องจากทำให้ไม่สามารถควบคุมระบบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทบรายเดือนและ การคำนวณงบประมาณที่ถูกต้องไต้ อีกทั้งไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ไต้รับอนุมัติก่อน และให้ปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://210.246.188.61/ewtadmin/ewt/demo_0850/download/article/article_20111017175429.pdf

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on ตุลาคม 20, 2011, in ข่าวการศึกษา and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: