มารู้จัก เสมา 1 รมว.ศธ.สุชาติ และ รมช.ศธ.ศักดา

นายสุชาติ  ธาราดำรงเวช    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2495
ที่อยู่ 1108/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์ :             02 457 3787       โทรสาร :             02 696 9890       มือถือ :             089 524 3200
สมรสกับนางวัชรี ธาดาธำรงเวช นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มีบุตร 2 คน คือ นายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช และนางสาวอรณิชา ธาดาธำรงเวช
e-mail : st_thada@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
Ph.D. in Economics, McMaster University, Canada 2526
M.Sc. in Economics, The London School of Economics and Political Science,
United Kingdom 2522
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2518
ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2534

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2546 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2546 – 2548       : ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2 สิงหาคม – 9 กันยายน 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
21 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2551 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
24 กันยายน – 19 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการทำงาน
นักวิจัย World Bank
พ.ศ.             2534 – 2536       : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.             2535 – 2538       : กรรมการ การประปาภูมิภาค
พ.ศ.             2541 – 2545       : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544 : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พ.ศ.             2544 – 2545       : กรรมการ การประปานครหลวง
7 มีนาคม 2552 : ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการนโยบายข้าว (กนข.)
กรรมการปิโตรเลียม
ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัล 
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2551
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 5 ธันวาคม 2554

นายศักดา  คงเพชร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2504
บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 15 หมู่บ้านป่ายาง ถนนปทีมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150
โทรศัพท์ :             043 589 314       โทรสาร :             043 589 529       มือถือ :             081 872 1122

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปวส. สาขาการจัดการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ

ประสบการณ์ทางการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2538, 2539, 2544, 2548, 2550
เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์การทำงาน
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคชาติไทย สมัยที่ 1 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คนที่ 2
15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนที่ 2
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคความหวังใหม่ สมัยที่ 2 (ลาออก)
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการพลังงาน
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
26 ธันวาคม 2539 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายการเมือง
6 มกราคม 2544 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 8 พรรคไทยรักไทย
27 กุมภาพันธ์ 2544 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
12 มิถุนายน 2544 เลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคไทยรักไทย (62,863 คะแนน)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
2 เมษายน 2549 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคไทยรักไทย (53,129 คะแนน)
23 ธันวาคม 2550 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคพลังประชาชน (145,522 คะแนน)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
1 ธันวาคม 2551 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย
ประธานกรรมาธิการกิจการสภา-กรรมาธิการแรงงาน, เกษตร, พลังงาน, วิทยาศาสตร์, ราคาพืชผลเกษตรกรรม
ประธานคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภาผู้แทนฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
มหาวชิรมงกุฎ

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/minister/suchart.htm
ที่มา http://www.moe.go.th/websm/minister/sakda.htm


About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on มกราคม 24, 2012, in ข่าวการศึกษา and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: