รมว.ศธ.มอบนโยบาย ผอ.รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ห้องประชุม MOC ศธ. – ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผ่าน Video Conference จากห้อง MOC กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ ในการเปิดการประชุมสัมมนาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ ๖๐๐ คนเข้าร่วมประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๙.๒๐ น.

รมว.ศธ.กล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวลกับการรับนักเรียน เพราะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้เชี่ยวชาญ และดำเนินการรับนักเรียนได้อย่างเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ของ ศธ. ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้ฝากนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียนช่วยดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

• นโยบายการศึกษาระดับโรงเรียนและระดับอาชีวศึกษา ศธ.จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน โดยจะดูแลลูกหลานของประชาชนเหมือนลูกหลานของเราเอง ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา จะทำให้เป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีอาชีพ ซึ่งได้กระจายโอกาสใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การเข้าถึงทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม ๒) การเข้าถึงเงินทุนการศึกษา โดยไม่ต้องคำนึงถึงฐานะครอบครัว ๓) การเข้าถึงการฝึกฝน Activity Based Learning ๔) การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 การรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถ้ามีการรับในรูปแบบโควตา ก็ขอให้นำคะแนนมาเป็นตัวตั้ง และโดยส่วนตัว รมว.ศธ.จะไม่รับฝากเด็กแน่นอน

• เงินบริจาค เงินบริจาค ขอเปลี่ยนคำว่า แป๊ะเจี๊ยะ เป็นเงินบริจาค ซึ่งโรงเรียนใดมีงบประมาณไม่เพียงพอ จะเปิดรับเงินบริจาคก็ได้ อาจจะจัดเป็นห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม แต่โรงเรียนจะต้องประกาศรับบริจาคอย่างโปร่งใส และนักเรียนก็จะต้องมีความสามารถพอสมควร โดยนำเงินบริจาคที่ได้มาใช้ในการบริหารโรงเรียนโดยรวม ในสมัยดึกดำบรรพ์ สมัยกรีก การศึกษาจัดการโดยการบริจาคเงินของผู้ปกครองที่มีฐานะ มิฉะนั้นทุกคนก็ต้องจ้างครูเก่งๆ ไปสอนลูกที่บ้าน ซึ่งมีอยู่เพียงคนเดียว ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการรับนักเรียนนั้น โรงเรียนที่เก่งจะมีนักเรียนจำนวนมากแย่งกันเข้า จึงขอฝากให้มีโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้องมากขึ้น เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา หรือโรงเรียนสาธิตต่างๆ ในปีนี้ขอให้ช่วยดูแลโรงเรียนที่ยังต้องการคุณภาพและการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ขอให้โรงเรียนเก่งๆ ที่ดูแลโรงเรียนอื่นๆ อยู่แล้ว ขอให้ช่วยดูแลเพิ่มเป็นสองเท่า เพราะขณะนี้มีโรงเรียนที่มีมาตรฐานจำนวน ๑๐,๐๐๐ แห่ง แต่โรงเรียนอีก ๒๐,๐๐๐ แห่ง เป็นโรงเรียนที่ยังมีการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม ไม่ยุติธรรมสำหรับทุกคน จึงขอให้โรงเรียนพี่เข้าไปช่วยดูแล และนำป้ายไปติดหน้าโรงเรียน รวมทั้งรักษาชื่อเสียงหรือ Brand ของโรงเรียนไว้ด้วย สำหรับงบประมาณหากไม่เพียงพอขอให้สอบถามทาง สพฐ.ต่อไป

• เทคโนโลยีด้านการศึกษา ศธ.จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญญาณ Wi-Fi การแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ เครื่อง โดยจะให้นักเรียนนำกลับบ้านเลย และนำกลับมาคืนปีละ ๑ ครั้ง หลักคิดคือหากเราเป็นพ่อแม่ เราก็จะไม่ให้เด็กยืมเป็นรายชั่วโมง แต่จะให้เด็กไปเลย เพราะเด็กจะดูแลของของตัวเองเสมอ แต่ถ้าเด็กทำเครื่องตกหรือเครื่องเสีย พ่อแม่ก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หรือ ศธ.จะดูแลให้แล้วแต่กรณี ที่ทำเช่นนี้เพราะเราต้องการดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกหลานเรา คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ ศธ.จะแจกนักเรียน มีราคาไม่ถึง ๓,๐๐๐ บาท ใช้เพียง ๓ ปี ก็เป็นพลาสติกแล้ว รวมทั้งถูกจัดอยู่ในหมวดวัสดุด้วย จึงสามารถให้นักเรียนได้เลย

• การสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ศธ. กำลังเร่งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการส่งครูจีนมาสอนภาษาจีนในโรงเรียนไทย จำนวน ๕,๐๐๐ คน จึงขอฝากให้ สพฐ.และผู้อำนวยการโรงเรียนดังทั่วประเทศพิจารณาด้วยว่า จะกระจายครูจีนไปสอนในโรงเรียนใดบ้าง สำหรับครูไทยที่สนใจจะไปเรียนภาษาที่ประเทศจีนนั้น ศธ.ก็จะมีทุนให้จำนวน ๑,๐๐๐ คน ส่วนการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ขอให้ลดหย่อนหลักเกณฑ์การใช้ใบประกอบวิชาชีพลงบ้าง เพื่อให้ได้ครูชาวต่างชาติที่เป็น Native Speaker เช่น ศรีลังกา มาสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งครูที่จบสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษมาสอนด้วยก็ได้ หรือหากจำเป็นต้องจ้างครูชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว Backpack ก็อาจจะนำมาอบรมระยะสั้นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน

• การเปิด-ปิดภาคเรียนตามระบบอาเซียน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดจะเปิดภาคเรียนตามระบบอาเซียนแล้ว ดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและระบบของโลกด้วย หากปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน จะทำให้เด็กเสียเวลาไปปีกว่า จึงจะสามารถไปศึกษายังต่างประเทศได้

• การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประทับใจผลงานด้านการศึกษาสื่อดิจิตอล ที่ผลิตโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงขอฝากให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดังทั่วประเทศนำผลงานสื่อดิจิตอลของ สสวท.ไปใช้ในการเรียนการสอน เด็กทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ดีมาก จึงต้องการให้ช่วยเก็บไว้ใน Server เพื่อให้เด็กสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี นอกจากนี้ไม่ให้คิดค่าลิขสิทธิ์ ค่าการศึกษา และอย่ามัวแต่เกรงกลัวผู้ที่ขายหนังสือ หรือกลัวการพิมพ์หนังสือ หรือกลัวว่าคุรุสภาจะขาดทุน เพราะหากขาดทุนจริง ก็ให้มาของบประมาณจากรัฐบาล ขอให้หนังสือและกระดาษเป็นเรื่องของอดีตไป

• การเรียนการสอนในห้องเรียน ได้รับฟังรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งให้เรียนเนื้อหาเพียงครึ่งชั่วโมง เวลาอีกครึ่งชั่วโมงให้เป็นการถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียน โดยไม่จำเป็นต้องมีคำตอบก็ได้ พยายามเอาความคิดเห็นของเด็กออกมา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กใช้สมอง เปลี่ยนกรอบความคิด กรณีเด็กเขียนลายมือที่เรียกว่าตัวถั่วงอก ผู้ใหญ่อาจมองว่าไม่สวย ในขณะที่เด็กอาจมองว่าสวยก็ได้ จึงต้องการให้มันสมองของเด็กบินได้ (Fly) มีจินตนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งต้องลดการท่องจำ เพิ่มการถกเถียง เช่น Problem Solving ที่เป็นการเรียนการสอนที่หยิบยกปัญหาขึ้นมาให้เด็กแก้ไข ตัวอย่างคือช่วงที่ตนไปศึกษาต่อที่อังกฤษ ไม่กล้าพูดมาก เพราะไม่เคยฝึกให้พูดในชั้นเรียนและกลัวจะพูดผิด จึงสงบเสงี่ยมในห้องเรียนตลอด หรือตัวอย่างจากการที่ไปเปิดงานและเยี่ยมชมงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติของ สพฐ.เมื่อเร็วๆ พบว่าเด็กในกลุ่มวิชาภาษาไทย ยังเรียบร้อย ไม่ค่อยกล้าพูดมากนัก ในขณะที่กลุ่มภาษาอังกฤษ เด็กจะกล้าพูดมาก

• กระทรวงศึกษาไทยใสสะอาด รมว.ศธ.กล่าวย้ำว่า จากนี้ไป ศธ.จะต้องปลอดจากคอรัปชัน เช่น การจัีดซื้อ สร้า้งอาคาร จัดซื้อตำรา ฯลฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คนซื้อห้ามรับเงิน

ที่มา : ข่าวสำนักรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

About kruyong

เครือข่ายการเรียนรู้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

Posted on กุมภาพันธ์ 13, 2012, in ข่าวการศึกษา and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: