Category Archives: กิจกรรมการศึกษา

เรียนฟิสิกส์ให้สนุกด้วยสื่อสังคมออนไลน์ Social Media

Thailand Innovative Teachers 2013

สื่อนวัตกรรม  : เรียนฟิสิกส์ให้สนุกด้วยสื่อสังคมออนไลน์ Social Media
นางยงจิตร  ศิลาพิมพ์
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

รวมรูปกิจกรรมการอบรม Social media โรงเรียนในฝัน ทั้ง 3 ศูนย (ศูนย์ภาษาไทย ศูนย์คณิตศาสต์ และศูนย์ ICT)

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นำโดยผู้อำนวยการเสถียร  เปรินทร์  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน ระหว่างวันที่   25-27  กรกฎาคม  2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายโกศล  ฐานะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธิเปิด  และมีบุคลากรโรงเรียนในฝันและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 150 คน

ท่านผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ดาวโหลดภาพกิจกรรมได้จาก

http://www.facebook.com/physics.fc

หน้าแฟนเพจ  จตุรรัชดา fanclub

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่  1

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่  2

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่  3

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่   4

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่   5

ประกาศผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่   6

ประกาศผลการเรียน ม.1 จรภ. ภาคเรียนที่ 1/2554

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ม.5/8

ม.5/7

 

 

 

ม.5/6

ม.5/5

ม.5/4

 

 

ม.5/3

 

 

ม.5/2

 

 

ม.5/1

ประกาศผลการเรียน นักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ม.6/9 

ม.6/8

 

 

 

 

ม.6/7

ม.6/6

ม.6/5
 

 

ม.6/4

 

ม.6/3

ม.6/2

ม.6/1

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 จังหวัดมหาสารคาม

 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554  จังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน” 

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน รายละเอียดการแข่งขันได้ที่นี่
หนังสือแจ้ง สพป./สพม. 24/08/54 
หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือแจ้ง สพม.
ประกาศบัญชี
บัญชีแนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ แก้ไข้ 15/08/54
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์และเครื่องบิน)
แก้ไขหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา แก้ไข 05/09/54
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม ใบสมัครกิจกรรมบรีส
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

ที่มา http://sportact.obec.go.th/