Category Archives: สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

นศ.วิศวะ มทร.ธัญบุรีประดิษฐ์เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

นศ.วิศวะ มทร.ธัญบุรีประดิษฐ์เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คิดค้นและประดิษฐ์การตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ ทั้งย่านความถี่ระบบ GSM 900 ย่าน 900 MHz และย่าน 1800 MHz  เตรียมพัฒนาเครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้น

นายธัชรินทร์ เมืองสูน และนายวีระวัฒน์ ทองเนตร สองนักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและพัฒนาเพื่อหวังว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังกล่าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าของผลงาน เปิดเผยว่า นอกจากจะช่วยป้องกันการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือมือค้าขายยาเสพติดในเรือนจำแล้ว การตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือยังสามารถนำไปใช้ได้กับสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น โรงหนัง หรือระหว่างการประชุมและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะอาศัยการกดชนวนระเบิดจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งก็พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้น เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ที่คิดค้นขึ้นนี้จะทำการสร้างความถี่พาห์ ที่มีความถี่ครอบคลุมตลอดทั้งย่านความถี่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM 900 ที่รับ-ส่ง กับสถานีฐาน (Base Station) ทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถแยกข้อมูลระหว่างระบบ GSM 900 กับเครื่องป้องกันสัญญาณโทรศัพท์ได้ ส่งผลให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้

นอกจากนั้น นายเชฏฐพร โอพั่ง และนายวิชัย เพชรคงทอง นักศึกษาจากภาควิชาเดียวกัน ได้พัฒนาเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถตัดสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นคือนอกจากจะสามารถตัดสัญญาณในย่าน 900 MHz แล้วยังสามารถตัดสัญญาณในย่าน 1800 MHz ได้อีกด้วย เจ้าของผลงานได้เล่าถึงหลักการทำงานของเครื่องว่าประกอบด้วยวงจรกำเนิดความถี่ควบคุมด้วยแรงดัน และวงจรกำเนิดสัญญาณลาดเอียงชนิดกระแสคงที่ โดยที่วงจร VCO จะกำเนิดสัญญาณที่มีความถี่ตั้งแต่ 925-960 MHz และ 1785-1900 MHz และ 1785-1900 MHz เพราะเป็นความถี่ที่ติดต่อระหว่างสถานีกับตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วมา Mixer กับสัญญาณรบกวนแล้วส่งเข้าสู่ภาคขยายสัญญาณแล้วส่งสัญญาณออกสู่สายอากาศเป็นลำดับต่อไป

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ อำภา อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มนี้ กล่าวว่า นักศึกษายังจะมุ่งหน้าพัฒนา เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถตัดสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชน สังคมต่อไป.-

ที่มา : สำนักข่าวไทย

เครื่องรดน้ำต้นไม้ด้วยพลังแสงอาทิตย์

แม้จะขัดกับกระแสน้ำมากจนหาพื้นดินแทบไม่เจอ แต่ก็เชื่อว่าหลังวิกฤติน้ำท่วมครั้งนี้  น้ำจะยังคงเป็นทรัพยากรที่เรายังคงต้องใช้อย่างประหยัดและมีการบริหารจัดการที่ดีต่อไป
จึงขอกระตุ้นต่อมนักประดิษฐ์ในตัวผู้สนใจกันต่อกับผลงานของผู้พันนักวิจัย “พันเอกสิทธิโชค มุกเตียร์”  ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กับ “เครื่องรดน้ำต้นไม้พลังแสงอาทิตย์” ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืช
วิธีการประดิษฐ์ ยังคงยึดแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยดัดแปลงชิ้นส่วนกลไกภายใน คือ แขนอ่าน ซึ่งใช้กระแสไฟเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ไปกดแผ่นควบคุมการเปิดหรือปิดการปล่อยน้ำจากถังเก็บน้ำ หรือจากท่อประปา
สามารถจ่ายน้ำให้กับต้นไม้ตามจังหวะเวลาที่ถูกต้อง วันละ 1-2 ครั้ง โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวควบคุม  ซึ่งใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ร่วมกับแบตเตอรี่

สำหรับส่วนประกอบของระบบ ผู้วิจัยบอกว่า มีส่วนกักเก็บน้ำ ที่ประกอบด้วย ถังใส่น้ำ ซึ่งจะติดตั้งอยู่สูงกว่าตำแหน่งของต้นไม้ เพื่อให้น้ำสามารถไหลลงมายังต้นไม้ได้เมื่อวาล์วเปิด ทั้งนี้ สามารถใช้น้ำจากท่อประปาที่มีแรงพอทดแทนได้

ส่วนควบคุมประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งสัญญาณควบคุมให้วาล์วเปิดน้ำ   ส่วนเปิด-ปิดน้ำ ประกอบด้วยวาล์วขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำขนาด  นิ้ว ซึ่งดัดแปลงจากชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ที่มิได้ใช้งานแล้วเพื่อเปิดน้ำจากแหล่งกักเก็บหรือจากท่อประปาไปยังต้นไม้

ส่วนรับแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผงรับแสงอาทิตย์ขนาด 10 วัตต์ ต่อกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ สำหรับเป็นแหล่งพลังงานให้กับระบบ

ระบบให้น้ำนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับเกษตรกรเป็นการให้น้ำกับกิ่งชำกล้าและกับการปลูกพืชในบริเวณบ้านพักอาศัย เช่น ตามระเบียงคอนโดมิเนียม ซึ่งบางครั้งการดูแลรักษาอาจทำได้ไม่สม่ำเสมอ การใช้งานระบบจะทำเพียงติดตั้งแผงรับแสงอาทิตย์ไว้ในตำแหน่งที่จะได้รับแสงเกือบตลอดวัน ต่อท่อน้ำประปาเข้ากับวาล์วเปิดปิดเพื่อต่อสายไปยังต้นไม้ทุกต้นที่ต้องการรดน้ำ

ระบบควบคุมจะสามารถปรับปริมาณการให้น้ำให้เหมาะสมแก่พืชแต่ละชนิดได้  โดยผู้ใช้ จากนั้นระบบจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ  โดยจะรดน้ำครั้งแรกในตอนเช้าโดยเช็กจากแสงพระอาทิตย์ครั้งแรกที่ได้รับจากแผงรับแสงอาทิตย์และหลังจากนั้นอีก 8 ชั่วโมง จะรดอีกครั้งหนึ่ง

ผู้วิจัยบอกว่า งานชิ้นนี้นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรหรือเจ้าของต้นไม้สามารถรดน้ำได้อย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังเป็นการสอนให้เด็กและเยาวชน รู้จักคิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อช่วยกันลดโลกร้อนและได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วย.

ที่มา : นาตยา  คชินทร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

แปลงร่าง “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” เป็นของใช้น่ารัก

นอกจากปัญหาเรื่องปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” จากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ยังสร้างปัญหาในแง่ส่วนประกอบที่มีสารอันตราย ซึ่งหากจัดการไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม แล้วเป็นอันตรายทั้งต่อสุขภาพและระบบนิเวศ
    
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ภายในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554” (Thailand Research Expo 2011) ซึ่งนำเสนอให้เราเห็นว่า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ที่ร้ายๆ นั้นสามารถแปลงร่างเป็นของใช้น่ารักๆ ได้อย่างไรบ้าง ณ บูธแสดงผลงานโครงงานวิจัยลดทอนขยะไอที (Let’s Start Thinking Green IT)
นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เผยกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ ถึงแนวคิดในการทำโครงงานวิจัยดังกล่าวว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีเยอะมากในปัจจุบัน เพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามาอย่างรวดเร็ว ขยะจึงตามมาเร็วมาก แต่ในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีวิธีกำจัดขยะที่ดี หรือจะกล่าวให้ถูกต้องคือประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดบูธนิทรรศการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการนำวัตถุเหลือใช้ที่เราไม่ต้องการไปสร้างประโยชน์สูงสุด
“อย่างง่ายๆ เราเริ่มจากจากวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เหลือใช้ แต่ละปีเรามีอุปกรณ์เก่าเยอะแยะซึ่งกองเอาไว้ เราก็มองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ ทำให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ ถ้านำเอามาใช้ ตกแต่งเป็นของใช้ภายในบ้านหรือสำนักงานก็น่าที่จะเกิดประโยชน์กว่านี้ จึงทำให้เกิดผลงานจากหลายอย่าง เช่น โคมไฟจากแผ่นซีดี นาฬิกาซีดี แจกันหลอดไฟ เป็นต้น นางมาริยายกตัวอย่างการแปลงขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นของเหลือใช้
เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจในการทำโครงงานนี้ นางมาริยาทเปิดเผยด้วยรอยยิ้มว่า วันหนึ่งขณะที่เธอเปิดดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เธอได้เห็นตู้ปลาที่ทำมาจากจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก เมื่อได้เห็นเธอจึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่า งานเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และเธอน่าจัดบูธแสดงผลงานเหล่านั้น ทำสิ่งประดิษฐ์เล็กๆ น้อยๆ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมาก แต่อาจจะใช้ความคิดเพิ่มเติมและใช้เวลานิดหน่อยเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นต้นแบบ
“ระยะเวลาทำโครงการเราเริ่มทำมาตั้งแต่เดือน เม.ย.โดยเริ่มติดต่อคนที่จะเข้าร่วมทำในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ หาสิ่งของ หามุมมอง หาแนวคิด หาดีไซน์ต่างๆ ไปสู่การสร้างไอเดียและออกแบบ เป็นงานที่ค่อยๆ ทำ เพราะเราทำงานประจำและทางทีมงานทั้งหมดก็ทำงานประจำ เราจึงใช้เฉพาะเวลาว่างช่วงเที่ยงกับช่วงเย็น มานั่งประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์” นางมาริยาทกล่าว
ในส่วนที่จะต้องปรับปรุงนั้นทางนางมาริยาทคิดว่างานที่เธอทำนั้นยังไม่สวยงาม และเธอเองก็อยากแสดงความคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้ ในแง่ของการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งเธอคาดว่าผู้ที่มาชมงานน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีกว่าเธอ รวมถึงในแง่ทำให้สวยงามกว่าและใช้ประดับตกแต่งได้จริง โดยสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ นั้น จะถูกนำไปใช้งานจริงที่สำนักงาน วช.
“รู้สึกแปลกใหม่ดี เรารู้สึกว่าทำอะไรได้เยอะกว่าตอนที่เริ่มมีมุมมองใหม่ๆ และก็รวมถึงวันนี้ที่ว่า เรามีกิจกรรมให้คนได้รวมกันทำ แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสุขมากๆแล้ว แนวคิดของเรา บางครั้งอาจจะเป็นแนวคิดที่เดิมๆ เราเชื่อว่ามันอาจจะยังไม่เผยแพร่ที่ควรจะเป็น เราอยากให้วันนี้ภายในงานเป็นวันที่จุดประกาย และอยากให้หลายๆ หน่วยงานได้ตระหนักและร่วมกันช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ นางมาริยาทกล่าวทิ้งท้ายถึงแนวคิด

ที่มา : ข่าววิทยาศาสตร์ผู้จัดการออนไลน์