Category Archives: โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

click_here_button(1)

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ต้องการขยายให้กดเครื่องหมาย +

ขอบคุณ ข้อมูล จากงานทะเบียนนักเรียน  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

เรียนฟิสิกส์ให้สนุกด้วยสื่อสังคมออนไลน์ Social Media

Thailand Innovative Teachers 2013

สื่อนวัตกรรม  : เรียนฟิสิกส์ให้สนุกด้วยสื่อสังคมออนไลน์ Social Media
นางยงจิตร  ศิลาพิมพ์
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลการเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 / 2555

 

ที่มา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน  โครงการห้องเรียนพิเศษ  Gifted Program
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

click_here_button(1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน  โครงการห้องเรียนพิเศษ  Gifted Program  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน  โครงการห้องเรียนพิเศษ  Gifted Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ.ก.ค.ศ. สพม.27 มีมติ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา…มารู้จัก..ผู้อำนวยการ…จรภ…คนใหม่

มติ อ.ก.ค.ศ. ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานผู้บริหารสถานศึกษา)  สพม.27 (ร้อยเอ็ด)

รายละเอียดคลิกที่นี่  ย้ายผู้บริหาร สพม.27

ที่มา :  สมพ.27

ยินดีกับผู้อำนวยการเสถียร  เปรินทร์  ที่ได้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนเสลภูมพิทยาคม  ซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น ขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ที่หลังเขียวนะคะ และคิดถึงพวกเราที่นี่บ้างนะคะ เราชาวชมพู-ทอง ยังรักและเคารพท่านเสมอค่ะ

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกคนใหม่

นางสาวเบญจวรรษ    เชิงสะอาด  

วันเกิด       วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ.  2500

สถานที่เกิด        อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่อยู่ปัจจุบัน     บ้านเลขที่  7/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่งหน้าที่การงาน     ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน      โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม  อำเภอจตุรพักตรพิมาน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2517           มัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ.  2519           มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.  2522           ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.  2530           ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการสอนฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.  2549           ประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก


ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นไหนคลิกดูไม่ได้แจ้งที่เว็บบอร์ด หรือ face book ได้เลยนะจ๊ะ
จะติดประกาศเป็นทางการ ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ค่ะ

 

โลโก้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก