โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดงาน Child Show 2011

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จัดงาน Child  Show 2011 ในวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  2555  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านผอ.ชาตรี  ชาปะวัง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการเสถียร  เปรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรีย นจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กล่าวรายงาน  ภายในงานมีกิจกรรมของนักเรียนที่หลากหลาย และการแสดงผลงาน ผลผลิตของนักเรียน ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 2554  เป็นการส่งเสริมนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการจัดงาน    Child  Show 2011

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: