คลังเก็บบล็อก

ด่วน! แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย ตามโครงการย้ายครูคืนถิ่น

การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายโครงการย้ายครูคืนถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายโครงการย้ายครูคืนถิ่น เพื่อให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัว สามารถนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มาพัฒนา การเรียนการสอน พัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ขุมซนและสังคม
อันเป็นถิ่นที่อยู่ได้เต็มเวลาและต่อเนื่อง โดย ก.ค.ศ. ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอย้าย ดังนี้

  1. ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. ที่ต้องการกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ชองตนเอง หรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่น ที่อยู่ชองคู่สมรส หรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ของตนเอง เท่านั้น
  2. ดำรงตำแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษา/ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. ในหน่วยงานการศึกษาที่มิใช่ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง หรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ ของคู่สมรส หรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ชองตนเอง ติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554  และให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ ภายในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2554 โดยส่งคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้น

เชิญ ดาวน์โหลด เอกสารและรายละเอียดประกอบการขอย้ายข้างล่างได้เลยค่ะ

หนังสือด่วนที่สุด สพฐ.  เรื่องการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายโครงการย้ายครูคืนถิ่น  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้องตามโครงการย้ายครูคืนถิ่น  สายครูผู้สอน  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบคำร้องขอย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย   ดาวน์โหลด  ไฟล์ word

คุณสมบัิติและหลักเกณฑ์ “การย้ายครูคืนถิ่น”

คุณสมบัิติและหลักเกณฑ์ “การย้ายครูคืนถิ่น”

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ ขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปรารถนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่รวมกับครอบครัว หรือไม่ได้ทำงานอยู่ในภูมิลำเนาของตนเองทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างครอบครัวส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้แต่ละปีจะมีครูยื่นคำขอย้ายกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก แต่สามารถย้ายได้จำนวนน้อย

ดังนั้น ในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการครูคืนถิ่นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ในภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง หรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรส หรือถิ่นที่อยู่ของบิดามารดา เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัวและที่สำคัญเพื่อให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน อันเป็นบ้านเกิดหรือถิ่นที่อยู่อีกด้วยจึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปดำเนินการยกร่างองค์ประกอบในการย้ายครูคืนถิ่นขึ้น โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน และที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการย้ายครูคืนถิ่นแล้ว สรุปได้ดังนี้

1.ใช้สำหรับข้าราชการครูสายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
2.ใช้เพียง 1 ครั้ง เฉพาะปี พ.ศ.2554 โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2554 เท่านั้น
3.ให้ส่วนราชการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอย้าย ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กำหนด
4.ให้ส่วนราชการนำผลการกลั่นกรองให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งเป็นผู้พิจารณา
5.การพิจารณาคำร้องขอย้าย ต้องให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ครูที่ขอย้ายไปปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการย้ายครูคืนถิ่น ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างเวลา09.00-10.00 นณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านติดตามรายละเอียดได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน