คลังเก็บบล็อก

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเงินกู้ ชพค. 3 ล้าน

หลักเกณฑ์ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 3 ล้านบาท
– กู้เงิน 3 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิกต้อง 1 ปีขึ้นไป
– รีไฟแนนซ์ได้
– สลิปเงินเดือน 6 เดือนติดต่อกัน ต้องคงเหลือ 20 % ของเงินเดือนหลังจากหักค่าต่างๆแล้ว
– Statement ย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ต้องคงเหลือ 20 % ของเงินเดือนหลังจากหักค่าต่างๆ แล้ว
– บุคคลที่ไม่มีหน่วยหักเงินเดือน ให้หักครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ค้ำ คู่สมรส พ่อ แม่
– ทําประกันชีวิตไม่เกินอายุไม่เกิน 65 ปี
– ระยะเวลากู้ 25 ปี หลักทรัพย์ค้ำ 30 ปี
– ถ้าไม่ประสงค์ทําประกันสินเชื่อ ต้องหาผู้ค้ำาประกันเพิ่มจากเดิม โดยผู้ค้ำา 1 คนค้ำได้
ในวงเงิน 3 แสนบาทหรือใช้ผู้ค้ำ 8 คน
– จํานวนผู้ค้ำประกัน 3 ล้านบาท ใช้ 3 คนค้ำประกัน
– บุคคล 1 คน สามารถค้ำไม่เกิน 4 สัญญา
– เงินสมทบกองทุน กู้ 1 ล้าน 2,000 บาท กู้ 2 ล้าน 3,000 บาท กู้ 3 ล้าน 4,000 บาท
– อายุไม่เกิน 74 ปี สามารถกู้ได้
– อายุเกิน 75 ปี กู้ได้แต่ต้องมีหนี้ค้างชําระทั้งหมดรวมกันแล้ว ไม่เกินจํานวนเงินสงเคราะห์
ครอบครัวที่จะได้รับ
ผู้ค้ำประกันต้องมีฐานเงินเดือน ดังนี้
– ข้าราชการ 10,000 บาท
– เอกชน 10,000 บาท
– บํานาญ 8,000 บาท
– ยอดต้องคงเหลือ 20 % ของเงินเดือนหลังจากหักค่าต่างๆแล้ว
– ประกันสินเชื่อ 3 ล้านบาท คือ ประกัน 164,700 บาท
– ดอกเบี้ยถูกกว่าเดิม 0.20 บาท
– กู้ 3 ล้านบาท ส่งเงินไม่เกิน 20,000 บาท
– ธนาคารให้ปล่อยเงิน 3 ล้านบาท วันที่ 9 กันยายน 2554
– เริ่มส่งคำกู้ได้ 6 กันยายน 2554
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัด ที่ท่านสังกัด
### ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 3 ล้านบาท
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แบบฟร์อมเงินกู้ ช.พ.ค. ขยายวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

 1. การตรวจสอบเอกสารคำขอกู้ และหลักฐานประกอบการกู้เงิน
 2. แบบคำขอกู้ และรับรองสิทธิ (เอกสารหมายเลข 1)
 3.  หนังสือยินยอมให้หักเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ (เอกสารหมายเลข 2)
 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงาน กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่หน่วยงานเดียวกัน (เอกสารหมายเลข 3)
 5. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงานสำหรับผู้กู้
  กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 4)
 6. หนังสือ
  ยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงานสำหรับผู้ค้ำ ประกัน กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่คนละหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 5)
 7. หนังสือ ยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงานสำหรับผู้ค้ำ ประกัน/ทายาทตามกฏหมาย ยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ที่ไม่มีหน่วยจ่ายเงินเดือน (เอกสารหมายเลข 6)
 8. หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้สบทบกองทุนส่งเสริมความมั่นคง (เอกสารหมายเลข 7)
 9. หนังสือยินนอมให้หักเงินเบี้ยประกันโครงการอุบัติเหตุและสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย
  สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. ผู้กู้อายุไม่เกิน 65 ปี (เอกสารหมายเลข 8)
 10. หนังสือยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือนของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้) (เอกสารหมายเลข 9)
 11. หนังสือ
  ยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินเดือนของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้ค้ำประกัน)
  เพื่อนำส่งสำนักงาน ช.พ.ค. / สกสค.จังหวัด (เอกสารหมายเลข 10)
 12. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้ (เอกสารหมายเลข 11)
 13. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้ (เอกสารหมายเลข 12)

  ที่มา- เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา