คลังเก็บบล็อก

การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี งปม.2555

  1. เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทบรายเดือนให้กับผู้เกษียณอายุปกติ / เกษียณก่อนกำหนด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 และถึงแก่กรรม ที่ต้องได้รับเงินตกเบิกให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2554
  2. เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทบรายเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจ ลงนามคำลังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 ทุกวิทยฐานะ

2.1  เบิกเงินวิทยุฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนประจำเดือนตามวิทยุฐานะ ที่ได้รับ เป็นเดือน ๆ ก่อน โดยให้เบิกได้พงแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 2.2  สำหรับเงินตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ให้เบิกจ่ายได้ไนเดือนมีนาคม 2555 หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้แล้ว โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และได้เบิกจ่ายเงินสำหรับวิทยฐานะ ที่ได้รับอยู่เดิมไปแล้ว ต้องได้รับเงินตกเบิกให้เบิกเฉพาะส่วนที่ต้องเบิกเพิ่ม

สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะที่ผู้นี้อำนาจลงนามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา ให้ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อนจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไต้รับงบประมาณ และจะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทราบต่อไป

อนึ่ง หากมีบางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหรือโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ได้เบิกจ่าย เงินวิทยุฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนรายใหม่ โดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้งดเบิกจ่าย เนื่องจากทำให้ไม่สามารถควบคุมระบบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทบรายเดือนและ การคำนวณงบประมาณที่ถูกต้องไต้ อีกทั้งไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ไต้รับอนุมัติก่อน และให้ปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://210.246.188.61/ewtadmin/ewt/demo_0850/download/article/article_20111017175429.pdf

ความคืบหน้า “เงินตกเบิก วิทยฐานะ”

วันนี้เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่แล้ว  หากเหตุการณ์ปกติ  เราก็จะได้ใช้งบประมาณปี 2555  ตั้งแต่วันนี้เลย  แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ ดังนั้นจึงทำให้งบประมาณปี  2555     ล่าออกไปจากกำหนดเดิมประมาณ  4  เดือน  หากพิจารณาตามปฏิทินงบประมาณแล้ว   งบประมาณจะเรียบร้อยในราวปลายเดือนมกราคม  2555  อย่างไรก็ตาม  เราจะได้ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งก่อนแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของปี 2554  ตั้งแต่ 1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป  ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย คำที่สำนักงบประมาณใช้ก็คือ “ใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน” หลายท่านเข้าใจผิดกับคำดังกล่าว  ซึ่งเข้าใจว่าใช้งบปี 2554  ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว  จริง ๆ  แล้วเป็นการใช้งบประมาณปี 2555  แต่ภายใต้กรอบวงเงินปี 2554  โดยได้มาไม่เกินครึ่งหนึ่งของปี 2554

จดหมายฉบับที่ 9/2554  ผมไม่ได้ตอบกระทู้เลย  มีข้อแก้ตัวหลายประการครับ   แต่เหตุผลหลัก ๆ  ก็คือ บางสิ่งบางอย่างยังไม่ชัดเจน  โดยเฉพาะเรื่องวิทยฐานะและการจ้างอัตราจ้าง  มาชัดเจนเอาตอนปลายเดือนกันยายน  2554  จดหมายฉบับนี้คงคุยเรื่องวิทยฐานะ อัตราจ้าง งบประมาณปลายปี 54 และทิศทางการจัดการศึกษาปี 2555  เริ่มเลยนะครับ

วิทยฐานะ

เดิมคาดว่า  สิ้นตุลาคม  2554 นี้  ผู้ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะจะได้รับเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะใหม่ไปเลย  แล้วไปรอตกเบิกเดือนกุมภาพันธ์  2555 เหตุการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ  กล่าวคือ  ทั้งค่าตอบแทนวิทยฐานะใหม่  และตกเบิกวิทยฐานะต้องไปรับพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์  2555 และผู้ที่ได้รับตกเบิกรอบนี้เดิมขอไปถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งถึงกุมภาพันธ์  2554  แต่ขณะนี้ลดเป้าหมายลงไปอีก  จะได้ตกเบิกสำหรับสำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่  1  ธันวาคม  2552 – 30 กันยายน  2553  ผมเห็นใจทุกท่านครับที่รอคอยเงินวิทยฐานะ  แต่เรื่องนี้เหนือการควบคุมจริง ๆ  ครับ  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สนผ.ได้รวบรวมข้อมูลผู้ที่ผ่านวิทยฐานะทั้งหมดถึงปัจจุบันเพื่อขออนุมัติใช้งบกลางจากคณะรัฐมนตรี คุณครูจะได้ไม่ต้องรอตกเบิกอีกต่อไปครับ

ที่มา : จดหมายเปิดผนึก สำนักนโยบายและแผนสพฐ.

ความคืบหน้า “เงินตกเบิกวิทยฐานะ” สำหรับข้าราชการครู

 ความคืบหน้า “เงินตกเบิกวิทยฐานะ”


ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้เปิดเผยผ่านคอลัมน์ จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 9/2554 เกี่ยวกับเงินวิทยฐานะ

►วิทยฐานะ 
ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่า เงินตกเบิกวิทยฐานะคงได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้รับหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๕ ผ่านสภาฯ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สพฐ.พยายามต่อรองให้ท่านได้รับค่าตอบแทนวิทยฐานะใหม่ที่ท่านได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เป็นเรื่องน่าเห็นใจสำหรับเพื่อนครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ แต่ยังไม่ได้รับเงินวิทยฐานะทันที่ เรื่องนี้เหนือการควบคุมของ สพฐ. จริงๆ ครับ หลายท่านก็ต่อว่า สพฐ.ว่า ทำไมไม่ตั้งงบประมาณให้ หรือตั้งงบประมาณล่วงหน้าไปเลย เพราะทราบจำนวนผลงานที่ส่งแล้วนี่นา สำนักงบประมาณไม่ยอมครับ ตั้งได้เฉพาะผุ้ที่ผ่านการประเมิน จึงเกิดปรากฏการณ์ที่ทราบๆ กัน หลายคนก็ต่อว่าผมว่า ไหนว่าจะได้เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ทำไมถึงไม่ได้ โกหกกันนี่นา ผมตอบเช่นนั้นจริงๆ ครับ แต่ก็มีเงื่อนไขว่างบประมาณต้องเป็นไปตามกำหนดการปกติ ปัจจุบันมีการเลือกตั้งใหม่ งบประมาณล่าช้าไป ๔ เดือน ดังนั้น กำหนดเดิมต้องเคลื่อนไป ๔ เดือน ผมคิดว่าหลาย web board ที่ไม่ยอมตอบคำถามเรื่องนี้ ก็คงเป็นเพราะเหตุนี้ ตอบไปแล้ว เจ็บตัว อยู่เฉยๆดีกว่า แต่ผมไม่คิดเช่นนั้น รู้อะไรก็บอก คนที่มีใจเป็นธรรมคงเข้าใจผมดีนะครับ สรุปว่าท่านได้เงินเดือนและวิทยฐานะใหม่ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่ตกเบิกวิทยฐานะต้องกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

อ่านต่อทั้งหมดที่ http://210.246.188.61/ewtadmin/ewt/demo_0850/ewt_news.php?nid=635&filename=index_plan