คลังเก็บบล็อก

เปิดแล้วโครงการเงินกู้ ชพค. 3 ล้าน

หลักเกณฑ์ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 3 ล้านบาท 
– กู้เงิน 3 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิกต้อง 1 ปีขึ้นไป
– รีไฟแนนซ์ได้
– สลิปเงินเดือน 6 เดือนติดต่อกัน ต้องคงเหลือ 20 % ของเงินเดือนหลังจากหักค่าต่างๆแล้ว
– Statement ย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกัน ต้องคงเหลือ 20 % ของเงินเดือนหลังจากหักค่าต่างๆ แล้ว
– บุคคลที่ไม่มีหน่วยหักเงินเดือน ให้หักครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ค้ำ คู่สมรส พ่อ แม่
– ทําประกันชีวิตไม่เกินอายุไม่เกิน 65 ปี
– ระยะเวลากู้ 25 ปี หลักทรัพย์ค้ำ 30 ปี
– ถ้าไม่ประสงค์ทําประกันสินเชื่อ ต้องหาผู้ค้ำาประกันเพิ่มจากเดิม โดยผู้ค้ำา 1 คนค้ำได้
ในวงเงิน 3 แสนบาทหรือใช้ผู้ค้ำ 8 คน
– จํานวนผู้ค้ำประกัน 3 ล้านบาท ใช้ 3 คนค้ำประกัน
– บุคคล 1 คน สามารถค้ำไม่เกิน 4 สัญญา
– เงินสมทบกองทุน กู้ 1 ล้าน 2,000 บาท กู้ 2 ล้าน 3,000 บาท กู้ 3 ล้าน 4,000 บาท
– อายุไม่เกิน 74 ปี สามารถกู้ได้
– อายุเกิน 75 ปี กู้ได้แต่ต้องมีหนี้ค้างชําระทั้งหมดรวมกันแล้ว ไม่เกินจํานวนเงินสงเคราะห์
ครอบครัวที่จะได้รับ

ผู้ค้ำประกันต้องมีฐานเงินเดือน ดังนี้
– ข้าราชการ 10,000 บาท
– เอกชน 10,000 บาท
– บํานาญ 8,000 บาท

– ยอดต้องคงเหลือ 20 % ของเงินเดือนหลังจากหักค่าต่างๆแล้ว
– ประกันสินเชื่อ 3 ล้านบาท คือ ประกัน 164,700 บาท
– ดอกเบี้ยถูกกว่าเดิม 0.20 บาท
– กู้ 3 ล้านบาท ส่งเงินไม่เกิน 20,000 บาท
– ธนาคารให้ปล่อยเงิน 3 ล้านบาท วันที่ 9 กันยายน 2554
– เริ่มส่งคำกู้ได้ 6 กันยายน 2554

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัด ที่ท่านสังกัด

### ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 3 ล้านบาท

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

แบบฟร์อมเงินกู้ ช.พ.ค. ขยายวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

คู่มือการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การกู้เงิน ชพค. 3 ล้าน

[ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน]

[เอกสารหมายเลข1]แบบคําขอกู ้และรับรองสิทธิ

[เอกสารหมายเลข2]หนังสือยินยอมให้
หักเงินการฌาปนกิจสงเคราะหช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

[เอกสารหมายเลข3]หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้
อื่นจากทางราชการ/หน่วยงาน

[เอกสารหมายเลข4]หนังสือยินยอมให หักเงินเดือนและเงินได ้อื่นจากทางราชการ /หน่วยงาน (สําหรับผู ้กู้ )

[เอกสารหมายเลข5]หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ/หนวยงาน (สําหรับผู้ค้ําประกัน)

[เอกสารหมายเลข6]หนังสือยินยอมให หักเงินเดือนและเงินได ้อื่นจากทางราชการ/หน่วยงาน

[เอกสารหมายเลข7]หนังสือยินยอมให้หักเงินสมทบกองทุนสงเสริมความมั่นคง

[เอกสารหมายเลข8] หนังสือยินยอมให้หักเงินเบียประกันโครงการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพสินเชื่อปลอดภัย

[เอกสารหมายเลข9] หนังสือยินยอมของสถานศึกษาเอกชนในการหักเงินก้ของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)

[เอกสารหมายเลข10]หนังสือยินยอมหักเงินก้ของสมาชิก ช.พ.ค.(ผู้คําประกัน)

[เอกสารหมายเลข11]หนังสือยินยอมให หักบัญชีเงินฝากเพื่อชําระหนี้เงินกู้


ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ ชมรมผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.spkeisan.com/